V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Andrian V Kuchuk, Serhii Kryvyi, Petro M Lytvyn, Shibin Li, Vasyl P Kladko, Morgan E Ware, Yuriy I Mazur, Nadiia V Safryuk, Hryhorii V Stanchu, Alexander E Belyaev, Gregory J Salamo//Nanoscale research letters 11 (1), 252

Ю.Б. Чайковский, А.І. Клімовська, Н.А. Висоцька, А.В. Корсак, В.В. Лиходієвський // Патенти в Україні UА № 104557, Бюл.№ 3, с.1- 8,10.02.2016

Klimovskaya A.I., Chaikovsky Yu.B., Naumova, O.V., Vysotskaya N.A., Korsak A.V., Likhodiievskyi V.V., Fomin B.I. // Світ медицини та біології.. № 1(55), pp 134 – 139, 2016

A. Klimovskaya, N. Vysotskaya, Yu. Chaikovsky, A. Korsak, V. Lichodievskiy, and I. Ostrovskii // Journal of Nano Research, Vol. 39, pp 214-220, 2016