V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

D.V. Gamov, O.I. Gudymenko, V.P. Kladko, V.G. Litovchenko, V.P. Melnik, O.S. Oberemok, V.G. Popov, Yu.O. Polishchuk, B.M. Romaniuk, V.V. Chernenko, V.М. Nasekа // Ukr. J. Phys. 2013. Vol. 58, No. 9, р.881-887
M.L.Trunov, P.M. Lytvyn, P.M. Nagy, O.S. Oberemok, M.O. Durkot, A.A. Tarnaii, I.V. Prokopenko, V.M. Rubish // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2013. V. 16, N 4. P. 354-361

V.V. Artamonov, M.Ya. Valakh, N.I. Klyui, V.P. Melnik, A.B. Romanyuk, B.N. Romanyuk, V.A. Yuhimchuk// Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section B, Vol. 147, N. 1-4, P. 256-260 (1999)

Nadiia Korsunska, Larysa Khomenkova, Oleksandr Kolomys, Viktor Strelchuk, Andrian Kuchuk, Vasyl Kladko, Tetyana Stara, Oleksandr Oberemok, Borys Romanyuk1, Philippe Marie, Jedrzej Jedrzejewski and Isaac Balberg // Nanoscale Research Letters, 2013, 8:273

Б.М. Романюк, В.Г. Попов. В.П. Мельник// Наковий вісник Чернівецького університету B. 79, Фізика, Електроніка, C. 25-29 (2000)