V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.M. Dzhagan, A.P. Litvinchuk, M.Ya. Valakh, M. Kruszynska, J. Kolny-Olesiak, C. Himcinschi, D.R.T. Zahn // Phys. Stat. Sol. A 211, No. 1, (2014) 195–199

A.А. Кончиц, С.В. Красновид, Н.В. Вуйчик, И.Б. Янчук, Ю.Б. Шевченко, А.И. Буря, О.Ю. Кузнецова // Композитные материалы, Т.6(2), C. 78 (2013)

GolovinaI.S., Shanina B.D., Geifman I.N.// Extended Abstracts of the Workshop on the Fundamental Physics of Ferroelectrics and Related Materials 2012.Argonne, IL USA, January 29 - February 1,  P.184-185 (2012).

  1. V.V. Halyan, V.V. Strelchuk, V.O. Yukhymchuk, A.H. Kevshyn, G.Ye. Davydyuk, M.V. Shevchuk, S.V. Voronyuk // Physica B: Condensed Matter, V. 411, P.35 (2013)

I.S. Golovina, S.P. Kolesnik, V.P. Bryksa, V.V. Strelchuk,I.B. Yanchuk, I.N. Geifman,S.A. Khainakov, S.V. Svechnikov, A.N. Morozovska // Physica B:CondensedMatter, vol. 407, p. 614623(2012)