V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A. Sarikov, I. Lisovskyy, V. Naseka, et al // Solid State Phenomena, 2014.–V.205-206.–P.492–496
A. Sarikov, I. Lisovskyy, M. Voitovych, et al // Advanced Materials Research, 2014.–V.854.–P. 69-74.
V.P. Kladko, N.V. Safriuk, H.V. Stanchu, A.V. Kuchuk, V.P. Melnyk, A.S. Oberemok, S.B. Kriviy, Z.V. Maksymenko, A.E. Belyaev, B.S. Yavich // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 4. P. 317-324.
Yu. Goltvyanskyi, I. Khatsevych, A. Kuchuk, V. Kladko, V. Melnik, P. Lytvyn, V. Nikirin, B. Romanyuk // Thin Solid Films, 564 (2014), 179–185
O. Oberemok, V. Kladko, V. Litovchenko, B. Romanyuk, V. Popov, V. Melnik, A. Sarikov, O. Gudymenko and J. Vanhellemont // Semicond. Sci. Technol. 29 (2014) 055008 (7pp)