V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.S. Kiselov, P.M. Lytvyn, A.S. Nikolenko, V.V. Strelchuk, Yu.Yu. Stubrov, M. Tryus, A.E. Belyaev  // Semiconductor Physics, Quantum Electronic and Optoelectronics. – 2014. – V. 17, №3. – P. 301 – 307.

О.М. Хемій, Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, О.В. Морушко, Ю.Ю. Стубров, І.П. Яремій  // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №2. – С. 355 – 359.

 Yuriy Hizhnyi, Sergii G. Nedilko, Viktor Borysiuk andViktor A. Gubanov // International journal of Quantum Chemistry, DOI: 10.1002/qua.24953

 Tetiana LebedievaVictor GubanovGalyna DovbeshkoDenys Pidhirnyi // 10:287 pp.1-6 (2015)

E.B. Kaganovich, I.M. Krischenko, S.A. Kravchenko, E.G. Manoilov, B.O. Golichenko, A.F. Kolomys, V.V. Strelchuk // Optics and Spectroscopy, 18 (2) pp 294-299 (2015).