V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.A. Kryuchyn, V.V. Petrov, V.M. Rubish, M.L. Trunov, P.M. Lytvyn. S.A. Kostyukevych.
Formation of Nanoscale Structures on Chalcogenide Films. Physica Status Solidi B. 1700405, P. 1 -
5 (2017).

V.S. Staschuk, V.G. Kravets, V.O. Lysiuk, O.P. Polyanska, V.V. Stukalenko, A.L. Yampolsky.
Structure and Optical Properties of (Co41Fe39B20)x(SiO2)100−x Nanocomposites. Vol.62, N.8. P. 666-
671 (2017).

Y.Y. Bacherikov, O.B. Okhrimenko, A.G. Zhuk, R.V. Kurichka, A.V. Stronski, A.V. Gilchuk, M.V. Herkalyuk, V.V. Kidalov // Nanoscale Research Letters,  (2017) 12:511

Yu.Yu. Bacherikov, A.G. Zhuk, R.V. Kurichka, O.B. Okhrimenko, A.V. Gilchuk, O.V. Shcherbyna, M.V. Herkalyuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2017. V. 20, N 2. P. 191-194

E. Achimova, A. Stronski // OAHOST (Open Access House of Science and Technology). 2017.3.28  1-24.