V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Krasnov V. A., Shutov S. V., Shwarts Yu. M., Yerochin S. Yu. // Sensing and Imaging. 18(1) (2017) Article 31.

V.P. Veleschuk,  A.I. Vlasenko, Z.K Vlasenko, A.V. Shulga, V.V. Borshch // Journal of Nano- and Electronic Physics 9(5) (2017) P.05031(5)

V.M. Sklyarchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki. // 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC). Proceedings, (2017) 1-3

V.A. Gnatyuk, K.S. Zelenska, V.M. Sklyarchuk, T. Aoki. // 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC). Proceedings, (2017) 1-3.

O. Maslyanchuk, M. Solovan, V. Brus, P. Maryanchuk, I. Fodchuk, V. Gnatyuk, T. Aoki, C. Lambropoulos, C. Potiriadis // 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC). Proceedings (2017) 1-3.