V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.P. Onanko, O.V. Lyashenko, M.P. Kulish, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva, Y.A. Onanko, V.P. Veleschuk, M.P. Kiseluk.  // 4а Міжнароднанаук.-тех. конф. “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”,СЕМСТ-5, Одеса, 4-8 червня 2012 р. – С.251.