V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

GentsarP.O., VlasenkoO.I., VuychikM.V., GnatyukV.A., ZayatsM.S., LevytskyiS.N., NasekaYu.M., StrilchukO.M., MaslovV.P.  // Scientificworksofthe 12thInternationalYoungScientistsConferenceOpticsandHighTechnologyMaterialScienceSPO - 2011”. – October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine. – P. 255.