V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O. I. Liubchenko, V. P. Kladko, T. M. Sabov,  O. V. Dubikovskyi //   Journal of Materials Science: Materials in Electronics https://doi.org/10.1007/s10854-018-0315-3

E. N. Zubarev, O. Yu. Devizenko, V. V.Kondratenko, D. V. Sevriukov, V. A. Sevryukova, O. S. Garbuz, T. M. Sabov, V.O. Dubikovskyi, O. S. Oberemok, V. P. Melnik  // Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, Vol. 3: 359–379 (2018)

A.I. Klimovskaya, Yu.Yu. Kalashnyk, A.T. Voroshchenko, O.C. Oberemok, Yu.M. Pedchenko, P.M. Lytvyn // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics,  Vol. 21 (3), P. 282-287 (2018)

Volodymyr Likhodiievskyi, Alina Korsak, A. Klimovskaya, Yuri Chaikovsky // Georgian medical news  Vol.284(11):115-120 (2018)

V.V. Korotyeyev, V.O. Kochelap, S.V. Sapon, B.M. Romaniuk, V.P. Melnik, O.V.Dubikovskyi, T.M. Sabov // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics,  Vol. 21 (3), P. 294-306 (2018)