V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.P. Maslov, G.V. Dorozinsky, R.V. Khrystosenko, A.V. Samoylov, H.V. Dorozinska, A.V. Konchenko // 14th International Congress “Machines. Technologies. Materials” (MTM-2017). Proceedings. – Borovets, Bulgaria. – 15-18 March, 2017. – pp. 106-109.