V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

DankoV.A., Dorozinsky G.V., Indutnyi I.Z., MinkoV.I., Ushenin Yu.V., Shepeliavyi P.E., Lukaniuk M.V., Lytvyn P.M. // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2015)”, P.359 (2015)