V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Solomenko O.V., Nedybaliuk O.A., Chernyak V.Ya., Iukhymenko V.V., Veremii Iu.P., Iukhymenko K.V., Martysh E.V., Demchina V.P., Fedirchyk I.I., Levko D.S., Tsymbalyuk O.M., Liptuga A.I., Dragnev S.V. // Problems of Atomic Science and Technology, № 1. Series: Plasma Physics (21), P. 231-234 (2015)