V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dan’ko V.A.Dorozinsky G.V.Indutnyi I.Z., Myn’ko V.I., Ushenin Yu.V.Shepeliavyi P.E., Lukaniuk M.V., Korchovyi A.A.Khrystosenko R.V// Semiconductor Physics, Quantum Electronicsand Optoelectronics, Vol.18, № 4, P.438-442 (2015)