V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Ushenin Yu.V., Maslov V.P., Dorozinsky G.V., Turu T.A., Kachur N.V. // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies, Vol.13., № 1,  P.33-40 (2016)