V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dovbeshko G.I., Gnatyuk O.P., Karakhim S.O., Doroshenko T.P., Romanyuk V.R.// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. - 2017. - V. 20, N 2. - P. 159-167.