V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dmitruk N.L., Borkovskaya O.Yu., Havrylenko T.S., MamykinS.V., Romanyuk V.R., Naumenko D.O., BasiukE.V. // PhysicaE: LowDimensionalSystems& Nanostructures. – 2013. – V.51 – P. 75-78.