V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. K. Malyutenko, V. V. Bogatyrenko, and O. Yu. Malyutenko, Appl. Phys. Lett. 102, 131109 (2013)

V.K. Malyutenko, G.I. Teslenko, V.V. Vainberg and J. Pultorak// Semicond. Sci. Technol. 15, 1054-1060 (2000)

B.A. Matveev, M. A'daraliev, N.V. Zotova, S.A. Karandashev, M.A. Remenniy, N.M. Stus', G.N. Talalakin, V. K. Malyutenko and O.Yu. Malyutenko// Proc. SPIE 4285, 109-117 (2001)

V. Malyutenko, A. Melnik, O. Malyutenko// Infrared Physics and Technology 41, 373-378 (2000)

V.K. Malyutenko, S.S. Bolgov, and O.Yu. Malyutenko// Technical Physics Letters, 27, 644-646 (2001)