V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Kapustianyk V., TurkoB., Luzinov I., Rudyk V., Tsybulskyi V., Malynych S.,. Rudyk Yu, Savchak M // Phys. Status Solidi C. – 2014. – V.11(9) – P.1501-1504.