V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dmitruk N.L., Borkovskaya O.Yu., Mamontova I.B., Mamykin S.V., Malynych S.Z., Romanyuk V.R. // Nanoscale Research Letters. -2015. - V.10. - P.72.