V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dmitruk N.L., Borkovskaya O.Yu., Korovin A.V., Mamontova I.B., Romanyuk V.R., Sukach A.V. // Sol. En. Mat. Sol. Cells. – 2015. - V.137. - P.124–130.