V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. Lytovchenko, T. Gorbanyuk, V. Kladko, A. Sarikov, N. Safriuk, L. Fedorenko, Steponas Asmontas, Jonas Gradauskas, Edmundas Sirmulis and Ovidijus Zalys // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, V.20, Issue 4, P.385-395 (2017). http://journal-spqeo.org.ua/n4_2017/v20n4-p385-395.pdf

Nadiia Korsunska, Mykola Baran, Igor Vorona, Valentyna Nosenko, Serhiy Lavoryk, Yuliya Polishchuk, Vasyl Kladko, Xavier Portier and Larysa Khomenkova, Physica Status Solidi (C), V.14, Issue 12, 1700183 (2017). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssc.201700183/full

Serhii B. Kryvyi, Petro M. Lytvyn, Vasyl P. Kladko, Hryhorii V. Stanchu, Andrian V. Kuchuk, Yuriy. I. Mazur, Gregory J. Salamo, Shibin Li, Pavlo P. Kogutyuk, and Alexander E. Belyaev. // Journal of Vacuum Science & Technology B, V.35, Issue 6, 062902 (2017). http://dx.doi.org/10.1116/1.4999468

D.V. Korbutyak, V.P. Kladko, N.V. Safryuk, O.Y. Gudymenko, S.I. Budzulyak, V.M. Ermakov, O.P. Lotsko, V.S. Tokarev, H.A. Ilchuk, O.M. Shevchuk, R.Y. Petrus, N.M. Bukartyk, S.V. Tokarev, L.V. Dolynska. // Journal of Nano- and Electronic Physics, V.9, No 5, 05024 (2017). http://doi.org/10.21272/jnep.9(5).05024

Oleksandr Kolomys, Bogdan Tsykaniuk, Viktor Strelchuk, Andrey Naumov, Vasyl Kladko, Yuriy I. Mazur, Morgan E. Ware, Shibin Li, Andrian Kuchuk, Yurii Maidaniuk, Mourad Benamara, Alexander Belyaev, and Gregory J. Salamo. //
Journal of Applied Physics, V.122, Issue 15, 155302 (2017). http://doi.org/10.1063/1.4999175