V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O. Oberemok, T. Sabov, O. Dubikovskyi, O. Kosulya, V. Melnik, B. Romanyuk, V. Popov, O. Liubchenko, V. Kladko, E. Zubarev, Y. Pershyn. // Materials Today: Proceedings, V.35, Part 4, 1-3 (2021). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.11.018

A.M. Gabovich, O.Yo. Gudymenko, V.P. Kladko, P.M. Lytvyn, Iu.M. Nasieka, B.M. Romaniuk, V.F. Semeniuk, N.I. Semeniuk, V.V. Strelchuk, V.I. Styopkin, and V.M. Tkach // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2020, V.18, Issue 2, P.357–372.

Yu.Yu. Bacherikov, V.Yu. Goronescul, O.Yo. Gudymenko, V.P. Kladko, O.F. Kolomys, I.M. Krischenko, O.B. Okhrimenko, V.V. Strelchuk // Semiconductor Physics Quantum Electronics&Optoelectronics, 2020, V.23, Issue 2, P.175–179. https://doi.org/10.15407/spqeo


K.P. Konin; O.Yo. Gudymenko; V.P. Kladko; O.O. Lytvynenko; D.V. Morozovs'ka  // Journal of Electronic Materials, 2020, V.49, Issue 9, P.5240-5243.


Yu.Yu. Bacherikov, I.P. Vorona, O.B. Okhrimenko, V.P. Kladko, A.G. Zhuk, S.M. Okulov, Yu.O. Polishchuk, A.V. Gilchuk, Yu.M. Romanenko, V.V. Kidalov // Semiconductors, 2020, V.54, Issue 4, P.330–336.