V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Valentyna Nosenko, Igor Vorona, Valentyn Grachev, Stanislav Ishchenko, Nikolai Baran, Yurii Becherikov, Anton Zhuk, Yuliya Polishchuk, Vasyl Kladko and Alexander Selishchev. Nanoscale Research Letters, V.11 (11), 517 (2016).

http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1739-4

Anna Reszka, Aleksandra Wierzbicka, Kamil Sobczak, Uwe Jahn, Ute Zeimer, Andrian V. Kuchuk, Agnieszka Pieniążek, Marta Sobanska, Kamil Klosek, Zbigniew R. Zytkiewicz, and Bogdan J. Kowalski. Journal of Applied Physics, V.120, 194304 (2016).

http://dx.doi.org/10.1063/1.4968004

KA Avramenko, VP Bryksa, TL Petrenko, VP Kladko, HV Stanchu, AE Belyaev, C Deparis, J Zuñiga-Pérez and C Morhain. // Materials Research Express, V.3, N9, 095902 (2016). http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/3/9/095902

Aleksey B. Smirnov, Serhii B.Kryvyi, Sergii A.Mulenko, Maria L.Sadovnikova, Rada K.Savkina and Nicolaie Stefan // Nanoscale Research Letters. V.11, 467 (2016).

http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1684-2

O.P. Payuk, L.O. Revutska, A.V. Stronski, O.Yo. Gudymenko, H.V. Stanchu, A.A. Gubanova, Ts.A. Kryskov // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, V.19, N2, P.205-207 (2016). doi: 10.15407/spqeo19.02.205