V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O.B. Smirnov, T Kryshtab, R.K.Savkina, M. Kladkevich, V. Samoylov, "Multi‐band radiation detector based on HgCdTe heterostructure" / Phys. Status Solidi (c).-2016.- Vol.13, № 7-9.- P. 639-642.