V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Karachevtseva L., Lytvynenko O., Onyshchenko V., Plakhotnyuk M., Stronska O. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, Vol.20(3) (2017).