V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Karachevtseva L.A., Goltviansky Yu.V., Kolesnyk O.Yu., Lytvynenko O.O., Stronska O.J. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V.16, №. 3, P. 240-245 (2013). 

http://journal-spqeo.org.ua/n3_2013/v16n3-2013-p240-245.pdf