V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Karachevtseva L.A., Lytvynenko O.O., Konin K.P., Parshyn K.A., Sapelnikova O.Yu., Stronska O.J. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 18, № 4, P.377-384 (2015). 

doi: 10.15407/spqeo18.04.377