V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L. Karachevtseva, S. Kuchmii, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, O. Stroyuk, Wang Bo  // Chemistry, Physics and Technology of Surface, V.6, №4, P.489-497 (2015). 

https://doi.org/10.15407/hftp06.04.489