V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Karachevtseva L., Goltviansky Yu., Sapelnikova O., Lytvynenko O., Stronska O., Bo Wang, Kartel M. // Appl. Sur. Sci., V.388, №1, P.120–125 (2016). DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.03.026