V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

P.N. Boltovets, A.V.Gerashenko, E.V.Kashuba, L.I.Strokovskaya, M.T.Bobrovskaja, S.A.Kravchenko, B.A.Snopok, V.I.Kashuba. // Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине. Киев, Академпериодика, 2015, с. 214-218.