V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Yerochin S. Y. D emenskiy A. N., Krasnov V. A., Shutov S. V.  Фізика електроніка, електротехніка. Матеріали науково-технічної конференції. Суми. 18-22 квітня 2016 р. С.153.