V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

D.V. Savchenko, V. Vorlicek, E.N. Kalabukhova, A.A. Sitnikov, A.V. Vasin, D.V. Kisel, S.V. Sevostianov, J. Lancok, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko // Nanoscale Res. Lett., Vol. 12, № 1, P. 292-1-292-12 (2017)

A.V. Vasin, M. Adlung, V.A. Tertykh, D. Kysil, S. Gallis, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko // Journal of Luminescence. – 2017. – V.190. – pp. 141–147.

G. Karbasian, M. S. McConnell, A. O. Orlov, A. N. Nazarov and G. L. Snider // Nanotechnology, 2017. – V.28, - N 21.

S. I. Tiagulskyi, A. V. Vasin, A. V. Rusavsky, P. M. Lytvyn, A. S. Nikolenko, V. V. Strelchuk, Yu. Yu. Stubrov, Yu. Yu. Gomeniuk, O. M. Slobodian, V. S. Lysenko, V. N. Poroshin, V. Yu. Povarchuk and A. N. Nazarov // Mater. Res. Express. – 2017. – V.4. – P.045602

Golnaz Karbasian, Michael S. McConnell, Hubert George, Louisa C. Schneider, Matthew J. Filmer, Alexei O. Orlov, Alexei N. Nazarov and Gregory L. Snider // Appl. Sci., - 2017. – V.7. - P.246