V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L. Karachevtseva, S. Kuchmii, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, O. Stroyuk, Wang Bo  // Chemistry, Physics and Technology of Surface, V.6, №4, P.489-497 (2015). 

https://doi.org/10.15407/hftp06.04.489

Karachevtseva L.A., Lytvynenko O.O., Konin K.P., Parshyn K.A., Sapelnikova O.Yu., Stronska O.J. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 18, № 4, P.377-384 (2015). 

doi: 10.15407/spqeo18.04.377

Karachevtseva L., Lytvynenko O., Parshyn K., Stronska O., Bo Wang // Chemistry, Physics and Technology of Surface, V.6, №4, P.466-473 (2015). 

https://doi.org/10.15407/hftp06.04.466