V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Nazarov A.N., Yukhymchuk V.O., Okholin P.N., Lytvyn P.M., Lysenko V.S., Glotov V.I., Nazarova T.M., Napolitani E., and Duffy R. // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Application and Properties, v.5, 01PISERE02 4pp. (2016)

A.V. Vasin, A.V. Rusavsky, D.V. Kysil, S. Prucnal, Yu.P. Piryatinsky, S.P. Starik, Iu. Nasieka, V.V. Strelchuk, V.S. Lysenko, A.N. Nazarov // Journal of Luminescence, 2017, v.191, pt.B, pp.102-106

A. Vasin, I. Verovsky, V. Tyortykh, Y. Bolbukh, D. Kisel, G. Rudko, Y. Gule, Y. Piryatinsky, S. Starik, A. Nazarov, V. Lysenko // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 80-88.

V. Ievtukh, A. Nazarov // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 134-15.

T. Rudenko, S. Barraud, Y. M. Georgiev, V. Lysenko, A. Nazarov // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 17-33.