V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Boris Romanyuk, Victor Melnik, Valentin Popov, Vilik Babich, Vasyl Kladko, Olexandr Gudymenko, Volodimir Ilchenko, Iegor Vasyliev and Andrii Goriachko // Nanoscale Research Letters 2014, 9:693