V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 I.S. Golovina, S.P. Kolesnik, V.P. Bryksa, V.V. Strelchuk , I.B. Yanchuk, I.N. Geifman, S.A. Khainakov, S.V. Svechnikov, A.N. Morozovska // Physica B 407, 614–623 (2012).

N. Korsunska, T. Stara, V. Strelchyk, O. Kolomys, V. Kladko, A. Kuchuk, L. Khomenkova, J. Jedrzejewski, I. Balberg //Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 51, 115-119 (2013).

N. Korsunska, L. Khomenkova, O. Kolomys, V. Strelchuk, A. Kuchuk, V. Kladko, T. Stara, O. Oberemok, B. Romanyuk, P. Marie, J. Jedrzejewski and I. Balberg  // Nanoscale Research Letters 8, 273-282 (2013).

О.В. Вакуленко, С.Л. Головинський, С.В. Кондратенко, I.А. Гринь, В.В. Стрельчук // Укр. фiз. журн. 56, №4, 384-391 (2011).

 

 

L. Borkovska, N. Korsunska, T. Stara, O. Kolomys, V. Strelchuk, O. Rachkov, T. Kryshtab // Applied Surface Science 281, 79–83 (2013).