V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O.I.Vlasenko, V.P. Veleschuk, M.P. Kisseluk, O.V. Lyashenko, P.G. Litovchenko, I.V. Petrenko, M.B. Pinkovska, V.P. Tartachnyk. // 4а Міжнароднанаук.-тех. конф. “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”,СЕМСТ-5, Одеса, 4-8 червня 2012 р. – С.159.