V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O.Ye. Belyaev, V.G. Boiko., P.O. Gentsar, O.I. Vlasenko, N.S. Zayats, O.S. Lytvyn, V.P. Papusha, N.V. Sopimskiy, V.O. Stronski  // II International conference “Electronics and applied physics”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, October, 11-14, 2006, Kyiv, Ukraine, p. 74-75.