V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Власенко А.И., Гнатюк В.А., Копишинская Е.П., Лукьяненко В.И. Мозоль П.Е., Сукач А.В.// Тезисы докл. II Укр. конф. “Матеріалознавство і фізика напівпровідникових фаз змінного складу’’.- Часть 2.- Нежин.- 1993.- С. 172.