V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.А. Данько, І.З. Індутний, Ю.В. Ушенін, П.М. Литвин, В.І. Минько, П.Є. Шепелявий,
М.В. Луканюк, А.А. Корчовий, Р.В. Христосенко// Nauka innov. 13(6), C. 23-33 (2017)

V.B. Neimash, V. Melnyk, L.L. Fedorenko, P.Ye. Shepeliavyi, V.V. Strilchuk, A.S. Nikolayenko, M. Isayev, A.G. Kuzmich // Ukrainian Journal Physics vol. 62, No. 9, P.806-815 (2017)

I.Z. Indutnyi, Yu.V. Ushenin, V.I. Myn’ko, P.E. Shepeliavyi, M.V. Lukaniuk, A.A. Korchovyi, R.V. Khrystosenko //Ukr. J. Phys. Vol. 62, No. 5, P. 365-371 (2017)

V.B.Neimash, V.Melnyk, L.L.Fedorenko, P.Ye.Shepeliavyi, V.V.Strilchuk, A.S.Nikolayenko, M.Isayev, A.G.Kuzmich //Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Vol. 19, No.4, P. 396-405 (2017)

N. V. Sopinskii// Optics and Spectroscopy Vol. 123, No. 5, pp. 778–782 (2017)