V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.M. Tomashyk, A.S. Kravtsova, Z.F. Tomashyk, I.B. Stratiychuk, S.M. Galkin // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 16, N 2, ла. 140-145, (2013)