V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

. Mykola V Sopinskyy, Viktoriya S Khomchenko, Viktor V Strelchuk, Andrii S Nikolenko, Genadiy P Olchovyk, Volodymyr V Vishnyak and Viktor V Stonis //  Nanoscale Research Letters 2014, V.9, paper 182, 6 pages (4 April 2014).