V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Uvarov V.S., Prudnikov A.M., Fedorenko L.L., Medvid А., Onufriev P., Pashchenko A.V.   ХVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems,Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017, P.328.