V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L. Kernazhitsky, V. Shymanovska. V. Naumov, L. Fedorenko,V. Kshnyakin. XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar (Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017, P.171.