V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Забезпечення аспірантів підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Навчальна дисципліна
Автор
Найменування підручника
Видавництво, рік видання
 
 Методологія, організація та технологія наукових досліджень Колесніков О.В.   Основи наукових досліджень: навч. посіб.  [2-е вид. виправ. та доповн.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2011
   Ростовський В.С., Дібрівська Н.В.  Основи наукових досліджень та технічної творчості: підручн.  К.: Центр учбової літератури, 2009 
   Наумовець А.Г.  Ви віч-на-віч з аудиторією  К.: Наукова думка, 2003
 

В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв,

В.К. Демидов

Методологія наукових досліджень Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017

Мультідисціплінарні навчальні посібники для спеціальностей:

104 Фізика та астрономія,

105 Прикладна фізика та наноматеріали,

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Баранський П.І.,

Бєляєв О.Є.,

Гайдар Г.П.

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках НВП « Видавництво « Наукова думка » НАН України,  - 2019, 448 с. ISBN 9789660016163
 

 Кладько В.П.,

Єфанов О.М.,

Мачулін В.Ф.,

Молодкін В.Ю.

 Динамічнадифракція Х-променів в багатошарових структурах  Київ, Наукова думка, – 2008
 

Кладько В.П.,

Мачулін В.Ф.,

Григор’єв Д.О., Прокопенко І.В.

 Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах  Київ, Наукова думка, – 2006
 

Молодкин В.Б.,

Низкова А.И.,

Шпак А.В.,

Мачулин В.Ф.,

Кладько В.П.,

Прокопенко И.В.,
та інші.

Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов Київ, Академперіодика. – 2005.
 

 Даценко Л.И.,

Кладько В.П.,

Мачулин В.Ф.,

Молодкин В.Б.

 Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии  Київ, “Академперіодика” – 2002.
 

 Венгер Е.Ф.,

Мельничук А.В.,

Стронский А.В.

 Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение  Київ, “Академперіодика” – 2007.
 

 Корбутяк Д.В.,

Мельничук С.В.,

Корбут Є.В.,

Борисюк М.М.

 Телурид кадмію :домішково-дефектні стани та детекторні властивості  Видавництво «Іван Федоров» - Київ 2000.
 

 Гавриленко В.И.,

Грехов А.М.,

Корбутяк Д.В.,

Литовчинко В.Г.

 Оптические свойства полупроводников  Киев "Наукова думка" - 1987.
   Під ред.  Фесенко О.М.  Нанотехнології та наноматеріали  Львів "Євросвіт" – 2014.

 

 
 

 ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ