V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Admission

  До аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра  та  спеціаліста (включно 2015 рік).

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України оголошує конкурсний набір до аспірантури відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, враховуючи новий перелік галузей знань і спеціальностей згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Прийом до аспірантури за спеціальностями:

   (10 Природничі науки):

                                      104 – фізика та астрономія;      105 – прикладна фізика та наноматеріали.

      (17 Електроніка та телекомунікації):

                               172 – телекомунікації та радіотехніка.

Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (наукові установи) зобов'язані отримати відповідну ліцензію.

 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  в аспірантурі ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України за очною (денною) формою навчання; 

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до вищого навчального закладу (наукової установи).

Відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання його диплома.

      Освітньо-наукова програма аспірантури Інститу включає не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом  таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

  • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири — шість кредитів ЄКТС);
  • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
  • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість — вісім кредитів ЄКТС).
  • аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право: на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі;

 Прийом документів на конкурс до аспірантури Інституту проводиться до 10 вересня 2016 року, а зарахування - з 1 листопада 2016 року. 

Телефон для довідок : відділ наукових кадрів та аспірантури

  (044) 525-12-60  Пономаренко Валентина Володимирівна

  (044) 525-64-70 Яшина Адель Людвігівна.

 

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  1. заяву на ім’я  директора Інституту;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. 3 фотокартки 3х4;
  4. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь (реферат) у швидкозшивачі з обраної наукової спеціальності + рецензію;
  5. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
  6. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
  7. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
  8. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
  9. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
  10. довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом керівника установи та головного бухгалтера);
  11. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  12. довідка з постійного місця проживання (іногороднім).

 Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами (з марками) + 4 файли.

Exams

Питання з філософіїдо вступних іспитів до аспірантури.

  1. Особливості філософії як знання, її основні проблеми та функції.
  2. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду.
  3. Відношення “людина-світ” як основна світоглядна проблема.
  4. Міфологія як духовно-практична форма освоєння світу.
  5. Основні риси античної філософії.
  6. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.
  7. Києво-Могилянська академія як осередок української та слов’янської культури.
  8. Григорій Сковорода як видатний український філософ-мислитель.
  9. Соціально-філософські мотиви в творчості Т.Г. Шевченка.
  10. Основні ідеї французького Просвітництва 17 ст.
  11. Вчення І.Канта про пізнання та мораль.
  12. Філософські ідеї Л.Фейєрбаха та їх місце в історії філософії.
  13. Філософські ідеї Г.Гегеля та їх місце в історії філософії.
  14. Соціально-філософська концепція К.Маркса.
  15. Поняття про діалектику. Діалектика в історії філософії.
  16. Гуманістичні ідеї в російській релігійній філософії кінця 19 початку 20 ст. / В. Соловйов, М.Бердяєв/.
  17. Філософські уявлення про субстанцію та рух, простір та час.
  18. Поняття свідомості. Форми суспільної свідомості.
  19. Основні проблеми теорії пізнання. Поняття істини.
  20. Поняття суб’єкта та об’єкта. Особливості їх взаємодії в процесі пізнання.
  21. Логіко-дискурсивне та чуттєве в пізнавальному процесі.
  22. Емпіричне та теоретичне в пізнанні.Наука як пізнавальна діяльність, соціальний інститут і феномен культури.
  23. Наука як пізнавальна діяльність, соціальний інститут і феномен культури.
  24. Категорії “сутність і явище” та їх роль в теоретичному мисленні і практичній діяльності.
  25. Поняття закону і хаосу та їх значення у науковому пізнанні.
  26. Поняття про філософські категорії. Категорії і наукове мислення.
  27. Науковий метод в пізнавальній діяльності. Філософська методологія і наукові методи.
  28. Принцип розвитку у філософії та його значення для науки та соціальної практики.Глобальні проблеми сучасності.
  29. Глобальні проблеми сучасності.
  30. Проблема типологізації суспільно-історичного процесу.
  31. Матеріальне виробництво в системі суспільного життя. Соціальні потреби, інтереси, цілі.,
  32. Діяльність як спосіб буття людини у світі. Структура і види діяльності.
  33. Людина: співвідношення природного та суспільного.
  34. Історичний процес як проблема соціальної філософії.
  35. Політична організація суспільства. Громадянське суспільство і держава як форми організації суспільного життя.
  36. Демократія та тоталітаризм. Поняття про правову державу.
  37. Поняття моралі. Соціально-культурні функції моралі.
  38. Мораль як духовно-практичне відношення до світу. Категорії моралі.
  39. Релігія як тип духовності. Світові релігії.
  40. Християнство як культурний феномен та його вплив на культуру Київської Русі.
  41. Природа мистецтва та його соціально-культурні функції.
  42. Особа і суспільство. Проблеми прав і свобод людини у сучасному суспільстві.
  43. Цивілізація і культура. Соціальні функції культури. Поняття національної культури.
  44. Історичні форми людських спільностей: етнос і нація.
  45. Поняття духовності. Єдність матеріального і духовного в житті людини.
  46. Наука, техніка, людина.
  47. Екзистенціалізм як напрямок в сучасній філософії.
  48. Герменевтика як філософська течія.
  49. Неотомізм як сучасне релігійно-філософське вчення.
  50. Позитивістські тенденції в сучасній філософії і науці.
  51. Сучасна філософська антропологія.
  52. Поняття про ідеали і норми наукового пізнання. Наука і етика.
  53. Категорія буття в історії філософії.

До відома вступників

Перелічені питання носять орієнтовний характер.

При підготовці екзамену можна використати літературу:

  1. Філософія. Посібник. За ред.І.Ф.Надольного – К., 1997.
  2. Філософія. Курс лекцій.2-ге видання.\ Бичко В.І. та інші\
  3. Філософія. Підручник. За ред.Г.А.Засіченко. К, “Вища школа”, 1995
  4. Історія філософії України. Хрестоматія.-К.,1993
  5. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій.-К., “Наукова думка”, 1996
  6. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К., “Абрис”, 1995
  7. Підтиченко В.І. Людина.Світогляд.Філософія.-К.1997.
  8. Іщенко Ю.А., Овчаренко В.В., Суходуб Т.Д., Свириденко В.М. Основні віхи історії філософії. – К.,1997.
  9. Суходуб Т.Д. Філософія в Росії середини 19 початку 20 ст. як соціокультурний феномен: до характеристики традиції.-К., 1995
  10. Гонтаржевський І.С. Філософські ідеї в Україні. –К.,1997.
  11. Свириденко В.М. Теорія пізнання ті філософія науки. –К, 1997
  12. Кізіма В.В. Філософія культури.-К., 1997.
  13. Баранович С.М., Кривець Є.В. Проблема соціальної філософії.- К.,1997.
  14. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія історії предмет, напрямки, детерміністські та ігрові концепції.- к.,1997

Education activity

 
ВІДОМОСТІ
про забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
(зі спеціальностей)
 
   навчально-методичне  інформаційне           
    104 "Фізика та астрономія"
  Додаток 5 Додаток 6
  105 "Прикладна фізика та наноматеріали"
  Додаток_5 Додаток_6
  172 "Телекомунікації та радіотехніка"
  Додаток_5 Додаток_6
Навчальна програма ″Методологія, організація та техніка наукових досліджень”  
Розклад занять та сесій