Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Placidi M., Dimitrievska M., Izquerdo-Roca V., Fontane X.,Castellanos-Gomez A., Perez-Tomas A., Mestres A., Espindola-Rodriguez M., Lopez-Marino S., Neuschitzer M.,  Bermudes V., Yaremko A., Perez-Rodrigues A.  // 2D Mater.  2 (2015) 035006-035012.  DOI: 10.1088/2053-1583/2/3/035006

Halyan V., Konchits A.A., Shanina B.D., Krasnovyd S.V., Lebed O.O., Kevshin A.G., Shevchuk M.V., Bodnaruk A.V., Yukhymchuk V.O.  // Radiation Physics and Chemistry. 115 (2015) 189-195. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2015.11.010

Rudko G.Yu., Kovalchuk A.O.,Fediv V.I.,Chen W.M., Buyanova  I.A.  // J. Colloid Interface Sci.452. N15 (2015) 33-37. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.04.020

D. Savchenko, E. Kalabukhova, B. Shanina, A. Pöppl, V. Yukhymchuk, J. Lancok, E. Ubyivovk, and E. Mokhov // Phys. Status Solidi B 252 No. 3 (2015) 566–572. DOI: 10.1002/pssb.201451452

Nosenko V.,Strutynska N.,Vorona I.,Zatovsky I.,Dzhagan V.,Lemishko S.,Epple M., Prymak O.,Baran N.,Ishchenko S.,Slobodyanik N.,Prylutskyy Yu., Klyui N.,Temchenko V. // Nanoscale Research Letters. (2015)P.10:464 (5 pages). DOI: 10.1186/s11671-015-1160-4