Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, I.A. Slobodyanyuk, G.I. Dovbeshko, G.Ya. Kolbasov, Yu.Yu. Stubrov  // Ukrainian journal of physics. – 2016. – V61, №10. – P. 909 – 916.

E.G. Bortchagovsky, A.V. Vasin, P.M. Lytvyn, S.I. Tiagulskyi, A.M. Slobodian, I.N. Verovsky, V.V. Strelchuk, Yu. Stubrov, A.N. Nazarov // Semiconductor Physics, Quantum Electronic and Optoelectronics. – 2016. – V19, №4. – P. 328 – 333.

A.Vasin, A.Rusavsky, D. Kysil, S. Prucnal, Yu. Piryatinsky, S. Starik, Yu. Naseka, V. Strelchuk, V. Lysenko, A. Nazarov.  Journal of Luminescence, (2016),

Lisovskyy, M. Voitovych, V. Litovchenko, V. Voitovych, Iurii Nasieka, V. Bratus.  Nanoscale Research Letters 11:545

Iurii Nasieka, V. Strelchuk, Y. Stubrov, S. Dudnik, K. Koshevoy, V. Strel’nitskij // Thin Solid Films, 616 (2016) 297-302