Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Nazarov A.N., Yukhymchuk V.O., Okholin P.N., Lytvyn P.M., Lysenko V.S., Glotov V.I., Nazarova T.M., Napolitani E., and Duffy R. // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Application and Properties, v.5, 01PISERE02 4pp. (2016)

A.V. Vasin, A.V. Rusavsky, D.V. Kysil, S. Prucnal, Yu.P. Piryatinsky, S.P. Starik, Iu. Nasieka, V.V. Strelchuk, V.S. Lysenko, A.N. Nazarov // Journal of Luminescence, 2017, v.191, pt.B, pp.102-106

A. Vasin, I. Verovsky, V. Tyortykh, Y. Bolbukh, D. Kisel, G. Rudko, Y. Gule, Y. Piryatinsky, S. Starik, A. Nazarov, V. Lysenko // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 80-88.

V. Ievtukh, A. Nazarov // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 134-15.

T. Rudenko, S. Barraud, Y. M. Georgiev, V. Lysenko, A. Nazarov // Journal of Nano Research, – 2016. - v.39. - pp. 17-33.