Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Vorona I.P., Nosenko V.V., Baran N.P., Ishchenko S.S., Lemishko S.V., ZatovskyI.V., StrutynskaN.Yu.// Rad. Meas.- 2016 -V.87-P.49-55

ВоронаИ.П., ГрачевВ.Г., ИщенкоС.С., БаранН.П., БачериковЮ.Ю., ЖукА.Г., НосенкоВ.В.// ЖПС 2016 V.83,1 С.60-64

Khomenkova L., Baran M., Jedrzejewski J., Bonafos C., Paillard V., Venger Y., Balberg I., KorsunskaN.//AIMSMaterialsScience – 2016V.3, № 2 –P. 538-561

Baran M.P., Korsunskaya N.E., Stara T.R., Venger Y.E., Kryshtab T.G., Stroyuk O.L., Raevskaya A.L., Korzhak G.V., Kuchmiy S.Ya.// Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry – 2016 – V.329,№ 1 – P. 213-220

Nosenko М., Vorona I., Grachev V., Ishchenko S., Baran N., Bacherikov Yu., Zhuk A., Polishchuk Yu., Kladko V. andSelishchev A.// Nanoscale Research Letters – 2016 –11:517